۸ تصمیم دولت برای ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/VccKD
گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوبات جدید و مهم دولت جهت تسهیل فرآیند واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید با توجه به اعمال تحریم ها را اعلام کرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوبات جدید و مهم دولت جهت تسهیل فرآیند واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید با توجه به اعمال تحریم ها را به شرح زیر اعلام کرد.

۱-ترخیص محوله های دارویی(مواد اولیه و داروهای ساخته شده) و تجهیزات و ملزومات پزشکی(و لوازم و قطعات یدکی آن) با تعهد و مسئولیت وزیر بهداشت(یا یکی از معاونین به تشخیص وزیر) با کپی یا حداقل اسناد تا سقف مشخص شده مجاز خواهد بود، منوط به این که شرکت های مربوط ظرف مدت حداکثر چهار ماه اسناد بانکی را تحویل گمرک نمایند.

۲-به استناد بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶ قانون امور گمرک، به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، به وزارت امور اقتصادی و دارائی(سازمان امور مالیاتی ، گمرک) اجازه داده می شود همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده(پایان سال مالی) دریافت نمایند.

۳-اجازه به گمرک برای تسری مفاد بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۹۰ کتاب مقرارت صادرات و واردات به مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در ساخت تجهیزات پزشکی با تایید وزارت بهداشت و وزارت صمت.

۴-رفع مشکل ارائه گواهی بازرسی در مبداء.

۵-ایجاد امکان قبول ظهر نویسی بارنامه به لحاظ عدم امکان ارائه اصل بارنامه با رعایت سایر قوانین و مقرارت.

۶-پذیرش بارنامه غیر، صرفاً با ارائه ظهرنویس تغییر نام، بدون الزام به ارائه اصل بار نامه با رعایت سایر قوانین و مقرارت.

۷-مجاز بودن ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی که بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دارند به پیشنهاد وزارت صمت برای یکبار با موافقت سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، مشروط به تعهد تسویه حساب بدهی تا حداکثر ظرف شش ماه توسط واحد تولیدی.

۸- در صورت ممکن نبودن در کوتاه مدت برای امکان انتقال وجه(ارزی) کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که معادل نرخ ارز ریالی آن به بانک گشایش کننده اعتبار پرداخت شده است، در صورت ارائه گواهی از بانک توسط واحد تولیدی مبنی بر پرداخت هم ارز ریالی کالا، گمرک مجاز به ترخیص کالا می باشد.