پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «سخاب۲، سخاب۳، سخاب۴، سخاب۵، سخاب۶ و سخاب۷» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/8YTqn

پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «سخاب۲، سخاب۳، سخاب۴، سخاب۵، سخاب۶ و سخاب۷» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس

به اطلاغ می رساند در اجرای مفاد ردیف ۲ و ۳ جدول شماره ۳ تبصره ۳۶ قانون اصلاح بودجه سال۱۳۹۵ کل کشور و همچنین آیین نامه اجرایی مربوطه، مصورب ۱۳۹۵/۶/۹ هیات محترم وزیران و مجوزهای شماره ۵۷/۲۲۶۸۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و شماره ۵۷/۲۵۷۰۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتشار اسناد خزانه اسلامی و همچنین پیرو تقاضانامه پذیرش مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اوراق یاد شده با مشخصات ذیل به استناد مجوز شماره ۱۲۱/۳۷۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده است.

ذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای