نمونه مصارف اوراق سخاب ۲

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/1lhPT

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظر دارد اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس IETS.MPORG.IR و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس MUK.AC.IR اسناد مناقصه را دریافت و مدارک دریافتی را پس از تکمیل طبق تاریخ های اعلام شده در متن اسناد مناقصه به دبیرخانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارسال نمایند.

موضوع مناقصه : اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان کوثر سنندج

زیربنا حدودا ۲۰۰۰۰(بیست هزار ) متر مربع با اسکلت بتنی

مبلغ برآورد :۲۲۷۵۵۵۹۰۱۶۶۶ ریال ( دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصدو پنجاه و پنج میلیون و نهصدو یک هزار و ششصد و شصت وشش ریال )

مبلغ برآورد بر اساس فهارس بهاء پایه سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با شاخص مبنا سه ماهه چهارم ۱۳۹۵ طبق بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۹/۸۲ نظارت راهبردی و با کلیه ضرایب مربوطه و پیش بینی تعدیل زمان اجرای کار محاسبه گردیده است.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :۴۵۶۵۰۰۰۰۰ریال (چهارصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال )

محل اعتبار : اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف ۵۱۰۰۰۰۴ با نماد معاملاتی سخاب ۲

تاریخ انتشار اوراق خزانه اسلامی : ۲۸/۱۲/۹۵

تاریخ سر رسید اوراق : ۲۲/۸/۹۶

شرکتهای شرکت کننده می بایست تطابق رتبه بندی خود را با توجه به مبلغ برآورد و آخرین بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی و پس از مجاز بودن نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۲۸۸۹۱۵-۰۸۷ تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با شماره ۳۳۶۶۸۳۱۰ – ۰۸۷ تماس حاصل فرمایید.

One Comment

Comments are closed.