نحوه محاسبه اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/iIozI

چگونگی اندازه گیری اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق مشابهی که به منظور تسویه مطالبات از کارفرمایان دریافت می شود در صورتهای مالی