نامه مهم سازمان برنامه

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/n76Lj

نامه مهم سازمان برنامه خطاب به وزیر کار پیرامون حداکثر نرخ مجاز تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای شرکتهای زیرمجموعه

نامه مهم سازمان برنامه