مدارک مورد نیاز برای فروش سخاب در بانک ملی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/jmJWo

مدارک مورد نیاز برای فروش سخاب در بانک ملی

چک لیست مدارک برای فروش اسناد سخاب نزد بانک ملی بدین شرح می باشد:
  1. اصل برگه سخاب
  2. اساسنامه و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
  3. حضور امضا دارهای شرکت
  4. مهر شرکت
  5. داشتن حساب بانک ملی شرکتی
  6. حضور در محل شعبه صادر کننده (مهر زیر برگه سخاب)