مالکان سخاب ۵

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/WcZaT

دارندگان اوراق سخاب ۵ و خریداران تا قبل از پذیرش فرابورس مشخص شدند.صندوق امین آشنای ایرانیان و دو شخص حقیقی و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها خریداران اصلی تا قبل از پذیرش فرابورس بوده اند

مالکان سخاب 5