فرم درخواست نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/oqN0S

فرم نقل و انتقال سخاب بانک ملی

جهت تسریع در جابجایی ها از قبل اطلاعات را تکمیل نموده و فقط امضا در حضور بانک صورت پذیرد.

فرم درخواست نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی