صاحبان اولیه سخاب۴

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/mX9oL

دارندگان سخاب ۴ مشخص شدند.صندوق پارسیان و کارگزاری بانک ملی و تامین سرمایه آرمان و صندوق بازنشستگی بانکها جزو موفق های خرید ثانویه قبل از پذیرش بورس بودند.

دارندگان سخاب 4