جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در هفته منتهی به ۲۵ مرداد

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/jaiCg

کارنامه هفتگی نرخ سود:
پیشروی نرخ سود در کانال ۲۹ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در هفته منتهی به ۲۵ مرداد

به گزارش اقتصادوما، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰.۲ درصدی، به ۲۹.۹۳ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با ماه گذشته، افزایش ۲.۶۰ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۹.۵ واحد درصد را نشان می  دهد.
به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.
کارنامه هفتگی نرخ سود:
پیشروی نرخ سود به کانال ۲۹ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در هفته منتهی به ۱۸ مرداد

به گزارش اقتصادوما، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات بدون روند مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰.۹ درصدی، به ۲۹.۶۹ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با ماه گذشته، افزایش ۳.۳۰ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۷.۳ واحد درصد را نشان می  دهد.
به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.
کارنامه هفتگی نرخ سود:
پیشروی نرخ سود به کانال ۲۸ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در هفته منتهی به ۱۱ مرداد

به گزارش اقتصادوما، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات بدون روند مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰.۸ درصدی، به ۲۸.۷۹ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با ماه گذشته، افزایش ۳.۰ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۸.۱ واحد درصد را نشان می  دهد.
به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.
کارنامه هفتگی نرخ سود:
پیشروی نرخ سود به کانال ۲۷ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در هفته منتهی به ۴ مرداد

به گزارش اقتصادوما، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات بدون روند مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۱.۴ درصدی، به ۲۷.۹۷ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با ماه گذشته، افزایش ۲.۰ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۶.۳ واحد درصد را نشان می  دهد.
به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.
کارنامه تیر ماه نرخ سود
افزایش ٢.۴ درصدی نرخ سود به کانال ۲۷ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ٣١ تیر

به گزارش اقتصادوما، در تیرماه در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ٢.۴ درصدی، به ۲۷.۷۱ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با سال گذشته، افزایش ۴.۲ واحد درصد را نشان می  دهد.

به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

کارنامه خرداد ماه نرخ سود
افزایش ٢.٢ درصدی نرخ سود به کانال ۲۵ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ٣١ خرداد

به گزارش اقتصادوما، در خردادماه در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ٢.٢ درصدی، به ۲۵.٢٨ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با سال گذشته، افزایش ٢.٣ واحد درصد را نشان می  دهد.
به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.
کارنامه اردیبهشت ماه نرخ سود
افزایش ۰.۸ درصدی نرخ سود به کانال ۲۳ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۳۱اردیبهشت

به گزارش اقتصادوما، در اردیبهشت ماه در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰.۸ درصدی، به ۲۳.۰۱ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با سال گذشته، افت ۱.۹ واحد درصد را نشان می  دهد.
به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

کارنامه فروردین ماه نرخ سود

افزایش ۲.۰ درصدی نرخ سود به کانال ۲۲ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۳۱فروردین

به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۲.۰ درصدی، به ۲۲.۱۹ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با سال گذشته، افت ۱.۴ واحد درصد را نشان می  دهد.

به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

 

 

 

 

کارنامه سال ۹۶ نرخ سود:

افت ۲.۶ درصدی نرخ سود به کانال ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به پایین مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افت ۲.۶ درصدی، به ۲۰.۲۰ درصد رسید. این در حالی است که نرخ سود در فصل پاییز به محدوده ۱۵ درصد نیز رسیده بود که از بهمن ماه با افزایش مواجه شد.

به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.