بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی های دولت

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/YG3y3

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی های دولت

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی های دولت