اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا۷۱۸ ، اخزا ۷۱۹، اخزا ۷۲۰، اخزا ۷۲۱، اخزا ۷۲۲ و اخزا۷۲۳

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/Fdy9W

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا۷۱۸ ، اخزا ۷۱۹، اخزا ۷۲۰، اخزا ۷۲۱، اخزا ۷۲۲ و اخزا۷۲۳» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

 

پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا718 ، اخزا 719، اخزا 720، اخزا 721، اخزا 722 و اخزا723