نمونه مصارف اوراق سخاب ۱

مناقصه نوبت دوم خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه دانشگاه دامغان درنظر دارد خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و خرید تجهیزات موتورخانه های دانشکده فنی مهندسی و دانشکده زیست شناسی خود را با مشخصات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی در قالب یک قرارداد به شرکت …