اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۱۳۱

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۱۲/الف/۹۶ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ این شرکت، روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد (اخزا۶۱۳۱) عرضه می گردد. لذا خواهشمند …

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۹۱

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۹۱ کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۶/الف/۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس …

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۸۱

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۸۱ کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۵/الف/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ این شرکت، روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس …

عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد اخزا ۶۰۸۱

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۵/الف/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ این شرکت، روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد (اخزا۶۰۸۱) عرضه می گردد. لذا خواهشمند …

عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد اخزا ۶۰۹۱

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۶/الف/۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد (اخزا۶۰۹۱) عرضه می گردد. لذا خواهشمند …