نمونه مصارف اوراق سخاب ۳

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/YzWaL

فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)؟
شهرداری سرخه در نظر دارد بهسازی ورودی غربی و شرقی شهر سرخه و به شرح جدول ذیل و براساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد الشرایط واگذا نماید.
نام پروژه
شهرستان     حجم عملیات متر مربع
برآورد اولیه براساس فهرست بهاأ راه و باند سال ۹۶
مبلغ تضمین در مناقصه (میلیون ریال)
نوع تضمین شرکت در مناقصه
مدت اجرای پروژه
محل اعتبار پروژه
بهسازی ورودی شرقی شهر سرخه (بلوار امام رضا)
سرخه     ۲۵۰۰۰     ۱۲۶۹۰ میلیون ریال
۶۰۰     ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد
۳۰روز     اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۹۵ (سخاب ۶)
بهسازی ورودی غربی
سرخه     ۳۲۰۰۰     ۱۹۸۴۸ میلیون ریال
۹۰۰     ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد
۳۰روز      اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۹۵ (سخاب ۶)
۱- نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شهرداری سرخه
۳- موضوع مناقصه: بهسازی ورودی شرقی و غربی شهر سرخه
۴- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ روز چهارشنبه مورخ ۹۶٫۲٫۲۰ الی ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۶٫۲٫۲۱ واحد امور عمرانی شهرداری سرخه واقع در بلوار انقلاب
۵- مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران: از روز شنبه مورخ ۹۶٫۲٫۲۳ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶٫۳٫۱ (حداقل ۱۰ روز) طبق بند ب ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات
۶- محل دریافت اسناد مناقصه: دبیرخانه شهرداری سرخه واقع در بلوار انقلاب
۷- تضمین شرکت در مناقصه (۱ – ۷) ضمانت نامه بانکی (۲- ۷) واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۱۱۴۲۹۲۴۰۰۲ خزانه داری کل نزد بانک ملی به نام وجوه سپرده.
۸-  تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب و ج ساعت ۱۰روز سه شنبه مرخ ۹۶٫۳٫۲
شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های تشخیص صلاحیت شده دارای رتبه ۵راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که ارائه یک نسخه از گواهی رتبه بندی و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی شده باشد در زمان تحویل اسناد الزامی است.
جهت کسب اطلاع با شماره ۰۲۳۳۳۶۱۲۰۳۰ واحد عمرانی تماس حاصل نمایند.
آدرس و تلفن :سمنان, سمنان, دبیرخانه شهرداری سرخه واقع در بلوار انقلاب