نحوه محاسبه اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات

چگونگی اندازه گیری اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق مشابهی که به منظور تسویه مطالبات از کارفرمایان دریافت می شود در صورتهای مالی