نامه مهم سازمان برنامه

نامه مهم سازمان برنامه خطاب به وزیر کار پیرامون حداکثر نرخ مجاز تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای شرکتهای زیرمجموعه

نامه مهم سازمان برنامه