نامه جمعی از سندیکاها و اتحادیه های پیمانکاری

نامه جمعی از سندیکاها و اتحادیه های پیمانکاری خطاب به رییس جمهور در مورد مشکلات تهاتر مطالبات با اوراق مشارکت و اسناد خزانه

نامه جمعی از سندیکاها و اتحادیه های پیمانکاری خطاب به رییس جمهور در مورد مشکلات تهاتر مطالبات با اوراق مشارکت و اسناد خزانه

نامه جمعی از سندیکاها و اتحادیه های پیمانکاری خطاب به رییس جمهور در مورد مشکلات تهاتر مطالبات با اوراق مشارکت و اسناد خزانه