ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/h0wJU

ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری

ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری