معاملات انواع اوراق مشارکت خارج از بورس فاقد اعتبار است

طبق مصوبه مردادماه سازمان بورس که به کلیه حسابرسان ابلاغ شده است معاملات انواع اوراق مشارکت خارج از بورس فاقد اعتبار بوده و بایستی در گزارشات حسابرسان موضع گیری گردد.

معاملات انواع اوراق مشارکت خارج از بورس فاقد اعتبار بوده