مدارک مورد نیاز برای فروش سخاب در بانک ملی

مدارک مورد نیاز برای فروش سخاب در بانک ملی

چک لیست مدارک برای فروش اسناد سخاب نزد بانک ملی بدین شرح می باشد:
  1. اصل برگه سخاب
  2. اساسنامه و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
  3. حضور امضا دارهای شرکت
  4. مهر شرکت
  5. داشتن حساب بانک ملی شرکتی
  6. حضور در محل شعبه صادر کننده (مهر زیر برگه سخاب)