فهرست بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای تسویه با اخزا

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/NLlhc

فهرست بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که تسویه مطالبات آنها از اشخاص متقاضی مشمول از طریق صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع دوم مجاز است توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد

اداره+۷۰-+اوراق+تسویه+نوع+دوم+-+خبر+پورتال+بیهقی

بخشنامه دوم