عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد سخاب۷

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در نماد “سخاب۷” در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد سخاب7