عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا۶۱۰۱

عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ در نماد “اخزا۶۱۰۱” در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

 عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا6101