«سخاب۴» در صدر بازار اوراق با درآمد ثابت ایستاد

در جریان بازار امروز یکشنبه ۱۴ آبان ماه معاملات در مجموع دو بازار اول و دوم نیز به نقل و انتقال ۱۳۵ میلیون سهم به ارزش ۲۶۷ میلیارد ریال منتهی شد.
در بازار اوراق با درآمد ثابت که روز گذشته نماد «سخاب۲» به منظور واریز وجه اسمی این اوراق در سررسید متوقف شد، اسناد خزانه اسلامی در نماد «سخاب۴» روز جاری در صدر ایستاد.
در این نماد بیش از ۱۴۱ هزار ورقه به ارزش بالغ بر ۱۳۷ میلیارد ریال دست به دست شد که بیش از سایر اوراق مورد مبادله در این بازار بود.