سبدهای سرمایه گذاری نیز مانند صندوقها از خرید اوراق مشارکت خارج از بورسها منع شدند

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/UlgPg

با بخشنامه جدید سازمان بورس سبدهای سرمایه گذاری نیز مانند صندوقها از خرید اوراق مشارکت خارج از بورسها منع شدند

سبدهای سرمایه گذاری نیز مانند صندوقها از خرید اوراق مشارکت خارج از بورسها منع شدند