سبدهای سرمایه گذاری نیز مانند صندوقها از خرید اوراق مشارکت خارج از بورسها منع شدند

با بخشنامه جدید سازمان بورس سبدهای سرمایه گذاری نیز مانند صندوقها از خرید اوراق مشارکت خارج از بورسها منع شدند

سبدهای سرمایه گذاری نیز مانند صندوقها از خرید اوراق مشارکت خارج از بورسها منع شدند