دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات

دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات به پیمانکاران در قبال اخذاسناد مالی اسلامی(اخزا ) بعنوان تضامین