دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات

دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات به پیمانکاران در قبال اخذاسناد مالی اسلامی(اخزا ) بعنوان تضامین

 

https://goo.gl/Ev7WY5