دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/OWAHY

دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات به پیمانکاران در قبال اخذاسناد مالی اسلامی(اخزا ) بعنوان تضامین