حفظ قدرت خرید اسناد خزانه

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/3g9yN

قابل توجه پیمانکاران محترم:

((حفظ قدرت خرید اسناد خزانه))

در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۹۶ و در هفتادو پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید از سال ۹۷ به بعد، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی که بابت تسویه بدهی های دولت منتشر می گردد؛ به صورت شناور و متناسب با سود سپرده های یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای پول و اعتبار) در حدود منابع قابل پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، در آیین نامه های مربوطه پیش بینی گردد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال ۹۷» را جهت اظهارنظر فعالین بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نمایند و طبق ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص را دریافت نموده و کمیسیون اقتصادی دولت، در جلسات بررسی پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال ۹۷»، از نماینده اتاق ایران نیز دعوت به عمل آورد. لازم به ذکر است درحال حاضر ۸ درصد تعداد اسناد خزانه بیشتر از مطالبات پیمانکاران از تاریخ تایید صورت وضعیت تا زمان سررسید اسناد برای پیمانکار به منظور حفظ قدرت خرید منظور می گردد.