بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی های دولت

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی های دولت

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی های دولت