اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۲۳۱

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۲۳۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا 7231