اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا۸۰۱ اخزا۸۰۲ اخزا۸۱۱ اخزا۸۱۴

پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا۸۰۱، اخزا۸۰۲، اخزا۸۰۳، اخزا۸۱۱ و اخزا۸۱۴» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

اخزا۸۰۱ اخزا۸۰۲ اخزا۸۱۱ اخزا814