اطلاعیه مهم درباره پذیرش اوراق مشارکت ۲۱ و ۱۸ و ۱۶ درصدی بانکهای سپه و مسکن

اطلاعیه مهم درباره پذیرش اوراق مشارکت ۲۱ و ۱۸ و ۱۶ درصدی بانکهای سپه و مسکن

اطلاعیه مهم درباره پذیرش اوراق مشارکت ۲۱ و ۱۸ و ۱۶ درصدی بانکهای سپه و مسکن