ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی در خصوص تکمیل فرم های شماره (۳) و (۴) اسناد(اوراق)تسویه نوع اول

ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی در خصوص تکمیل فرم های شماره (۳) و (۴) اسناد(اوراق)تسویه نوع اول

ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی در خصوص تکمیل فرم های شماره (3) و (4) اسناد(اوراق)تسویه نوع اول